Polat öndüriji

15 ýyllyk önümçilik tejribesi
Polat

Biz hakda

DCIM100MEDIADJI_0014.JPG

jindalaisteel- zawod-surat1

Kompaniýanyň tanyşdyryşy
Jindalai Polat Toparydy2008-nji ýylda tapyldyHytaýyň Şandong welaýatynda ýerleşýän iki zawod we degişlilikde Wuxi we Guangdong-da ýerleşýän iki ofis bar.Polat pudagynda bolduk15 ýylpolat önümçiligini, söwdany, gaýtadan işlemegi we logistika paýlanyşyny birleşdirýän giňişleýin topar hökmünde.Meýdanymyz 40,000㎡ we 1500-den gowrak işgäri bolan ýyllyk eksport mukdary 1 million tonnadan gowrak.Gyrkyjy plastinka, tekizlemek, kesmek, torna, buraw maşynlary we beýleki mehaniki gaýtadan işleýän enjamlar bilen enjamlaşdyrylan materiallar gaýtadan işlenip we talaplaryňyza laýyk bolup biler.

jindalaisteel- zawod-surat4
jindalaisteel- zawod-surat5

Jindalaýyň önümleri ISO9001, TS16949, BV, SGS we beýleki halkara meşhur sertifikat edaralaryndan geçdi we dünýäniň dürli künjeklerinden uly müşderi bazasyna eýe boldy we Taýland, Wýetnam, Türkiýe, Müsür, Eýran, Yrak, Ysraýyl bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy. , Oman, Braziliýa, Meksika, Rus, Päkistan, Argentina, Hindistan we beýleki ýurtlar.Önümler nebit, himiýa tehnikasy, elektrik energiýasy, suw arassalaýjy enjamlar, liftler, aşhana gap-gaçlary, azyk enjamlary, basyş gämileri, gün suw gyzdyryjylary, awiasiýa, nawigasiýa we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

jindalaisteel- zawod-surat2
jindalaisteel- zawod-surat3

Kompaniýanyň esasy önümleri

1. Polat seriýasy
Polat rulon / zolak, polat plastinka, polat turba, polat çybyklar, polat profilleri.

2. Poslamaýan polat seriýasy
Poslamaýan polatdan ýasalan rulon / zolak, poslamaýan polat plastinka, poslamaýan polat turba, poslamaýan polat çybyklar, poslamaýan polat profilleri.

3. Galvanizli polat seriýasy
Galvanizli polat rulon / zolak, galvanizli list, PPGI / PPGL, reňkli polat kafel.

4. Mis we alýumin seriýasy
Bobin / zolak, tabak, turba, bar.

5. Flanes we turba enjamlary
Flanes, podşipnik ýuwujy, tirsek, reduktor, tees.

Baş direktoryň haty

Polat bolmasa häzirki durmuşy göz öňüne getirmek mümkin däl.Jemgyýetimiziň ösüşiniň we gülläp ösmeginiň möhüm düzüm bölegi.Ondan ýasalan materiallardan başlap, binalara, köprülere, awtoulaglara, uçarlara we beýleki gündelik zatlara çenli polat daş-töweregimizde.Häzirki zaman durmuşyny mümkinçilige öwürýän we sansyz usullar bilen kämilleşdirýän gündelik durmuşymyzyň esasy gurluşlaryndan biridir.Şeýle hem, tükeniksiz gaýtadan işlenip bilinýän materiallaryň biri bolmak bilen, tegelek ykdysadyýetde möhüm materialdyr.

15 ýyllap üznüksiz giňelmek we täzelik etmekden soň, Jindalai köp sanly iri taslamalara gatnaşmagy bilen Hytaýda öňdebaryjy polat öndürijileriniň birine öwrüldi.Soňky ýyllarda öňdebaryjy ruh bilen, biziň wezipämiziň müşderilere bäsdeşlik bahasy we iň gowy hyzmat bilen ýokary hilli önümleri getirmekdigini bilýäris.

Bagyşlanan we hünärmen işgärler topary bilen berk adam resurslarymyza esaslanyp, Jindalai Steel önümiň we hyzmatyň hiline müşderileriň iň ýokary isleglerini kanagatlandyrmagy maksat edinýär.

Daşky gurşaw bilen howpsuz we dostlukly ösmegiň ýeke-täk ýoludygyny bilýäris.Şonuň üçin daşky gurşawy goramak, işimizde hemişe birinji orunda durýarys.Mundan başga-da, howpsuz iş gurşawyny we ähli işgärlerimiz üçin gowy hak almagy maksat edinýäris.

Biziň maksadymyz, her bir müşderiniň buýsanjak kompaniýasy bolmak.Höwes we hyjuw bilen, Jindalai Steel-i senagatyň, raýat we gurluşyk pudagynyň ähli ugurlarynda müşderileriň ilkinji saýlamagy ederis.

Biziň strategiýamyz

Biziň strategiýamyz, uzak möhletleýin girdeji getirýän, sosial taýdan durnukly ösüşe mümkinçilik berýän polat pudagy üçin ykdysady taýdan durnukly iş modelini döretmekdir.Jindalai Steel, köp ýyllyk pese gaçandan soň ösen ýurtlarda polat pudagynyň ýene-de gülläp ösmek mümkinçiligine ynanýar.

Topar hökmünde, üýtgeşmeleri kabul edýäris we ykdysady taýdan durnukly, sosial taýdan durnukly, ekologiýa taýdan durnukly geljekki işi döretmek üçin edýän işlerimizde çalt hereket edýäris.

Taryh

2008-nji ýyl

2008-nji ýylda döredilen Jindalai Polat Topary, ykdysady merkez bolan we Hytaýyň gündogaryndaky Týanjinin we Çingdao portuna ýakyn Şandong welaýatynda ýerleşýän uly göwrümli kärhana öwrüldi.Intellektual marketing torunyň amatly transport artykmaçlygy, güýçli saklamak, gaýtadan işlemek we paýlamak ulgamy we gowy abraý bilen Jindalai mil we müşderileriň arasynda üstünlikli gurdy.

2010-njy ýyl

2010-njy ýylda Jindalai SENDZIMIR 20 rulonly takyk sowuk tegelek, dikeldiji ýagtylandyryjy liniýa, gorizontal anneal liniýa, tekizleýiş we gyzdyryjy maşyn, dartyş tekizleýji maşynlar we birnäçe professional takyk poslamaýan polatdan import etdi.

2015

2015-nji ýylda Jindalaý agyr kynçylyklara işjeň jogap berdi, ulgam optimizasiýasyny çaltlaşdyrdyk, önümiň gurluşyny sazladyk, tehnologiki innowasiýalary öňe sürdük, çykdajylary azaltmaga we netijeliligi ýokarlandyrmaga üns berdik, marketing mehanizmini täzeledik we bazary giňeltmek üçin gaýrat etmedik.

2018

2018-nji ýylda Jindalai, dünýädäki müşderiler üçin halkara standart gaýtadan işlemek we paýlamak hyzmatyny hödürläp, hususy söwdanyň import we eksport ygtyýarnamasyny alanda, daşary söwdasyna başlady.

Jindalai täze nokatda durup, ösüş baradaky ylmy dünýägaraýşy çuňňur durmuşa geçirer, içerki özgertmeleri çuňlaşdyrar, çykdajylary azaltmagy we netijeliligi ýokarlandyrar, esasy işewürligi güýçlendirer, täze senagat nusgasyny döreder, kärhananyň üýtgemegine we kämilleşdirilmegine işjeň gatnaşar.Bäsdeşlik güýjümizi yzygiderli ösdüreris we halkara söwdasynyň ösmegine we dünýä ykdysadyýetiniň ösmegine oňyn goşant goşarys.