Polat öndüriji

15 ýyllyk önümçilik tejribesi
Polat

Habarlar

 • Hytaý kremniý polat bahalary VS Japanaponiýa kremniý polat bahalary

  1. Hytaýyň kremniý polat derejelerini görkezmek usuly: (1) Sowuk togalanmadyk kremniý polat zolak (list) Wekilçilik usuly: DW + demir ýitgisiniň 100 essesi (50HZ ýygylygynda bir agramyň demir ýitgisi we a) sinusoidal magnit induksiýanyň iň ýokary bahasy 1.5T.) + 100 wagt ...
  Koprak oka
 • Köplenç söndürmegiň on usulynyň gysgaça mazmuny

  Heatylylygy bejermek prosesinde ýygy-ýygydan ulanylýan on sany söndürmek usuly bar, şol sanda orta (suw, ýag, howa) söndürmek;goşa orta söndürmek;martensit derejeli söndürmek;Ms nokadynyň aşagyndaky martensit derejeli söndürmek usuly;bainit izotermiki söndürmek usuly;goşma söndüriji met ...
  Koprak oka
 • Gara metal materiallaryň gatylygy öwrüliş tablisasy

  布氏 硬度 HB 洛 氏 硬度 V V HV RA B B HV HRA HRC HRA HRC 86.6 70.0 1037 78.5 55.0 599 86.3 69.5 1017 78.2 54.5 589 86.1 69.0 997 77.9 54.0 579 85.5 68.0 959 77.4 53.0 561 85.2 67.5 941 77.1 52.5 551 ...
  Koprak oka
 • Metal materiallaryň esasy mehaniki aýratynlyklary

  Metal materiallaryň häsiýetleri, adatça, iki kategoriýa bölünýär: prosesiň öndürijiligi we ulanylyşy.Amal öndürijiligi diýilýän zat, mehaniki önümçilik döwründe kesgitlenen sowuk we yssy gaýtadan işlemek şertlerinde metal materiallaryň öndürijiligini aňladýar ...
  Koprak oka
 • Gurluşyk gurluşlary üçin köplenç ulanylýan JIS standart polat bahalary

  Giriş: Jindalai Polat Topary dürli amaly programmalar üçin polat plitalary öňdebaryjy üpjün ediji.“Hot Rolled Polat Plate”, “Sowuk togalanan polat plastinka”, “Hot Rolled Pattern Plate” we “Tinplate” ýaly önümleriň köp görnüşi bilen, meşhur ste bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy ýola goýduk ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan poladyň umumy görnüşi

  Asyl ýüzü: .11. Gyzgyn togalanandan soň ýylylyk bejergisi we duzlama bejergisi.Adatça sowuk rulonly materiallar, senagat baklary, himiýa senagaty enjamlary we ş.m. üçin galyňlygy 2,0MM-8.0MM aralygynda ulanylýar.Düwürtiksiz ýer: NO.2D Sowuk togalanandan soň, ýylylyk ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan gaýtadan işlemek we gurmak üçin seresaplyklar

  Kesmek we urmak Poslamaýan polat adaty materiallardan has güýçli bolansoň, möhürlemek we gyrkmak wagtynda has ýokary basyş talap edilýär.Diňe pyçaklar bilen pyçaklaryň arasyndaky boşluk takyk bolanda, gyrkma şowsuzlygy we işiň gatylaşmagy bolup bilmez.Plazma ýa-da lazer kesmek iň gowusydyr.Haçan ...
  Koprak oka
 • Polat üçin üç gatylyk standarty

  Bir metal materialyň gaty zatlar bilen ýeriň indentasiýasyna garşy durmak ukybyna gatylyk diýilýär.Dürli synag usullaryna we ulanylyş çägine görä gatylygy Brinelliň gatylygy, Rokwelliň gatylygy, Wikersiň gatylygy, Şoryň gatylygy, mikrohardlygy we ýokary temperaturasy ...
  Koprak oka
 • Sowuk iş bilen tanyşlyk polat ölýär

  Sowuk iş polat esasan möhür basmak, boşatmak, emele getirmek, egilmek, sowuk ekstruziýa, sowuk çyzgy, poroşok metallurgiýasy ölýär we ş.m. ulanylýar. Highokary gatylygy, ýokary aşaga garşylygy we ýeterlik berkligi talap edýär.Umuman iki kategoriýa bölünýär: umumy görnüş we ýörite görnüş.Mysal üçin, ...
  Koprak oka
 • Düşnüksiz polat turbalaryň hilini üpjün etmek: Giňişleýin gözleg gollanmasy

  Giriş: Metallurgiýa, himiýa, tehnika, nebit we başgalar ýaly dürli pudaklarda bökdençsiz polat turbalar möhüm rol oýnaýar.Bu turbalaryň hili olaryň işleýşine we berkligine gönüden-göni täsir edýär.Turbanyň hilini üpjün etmek üçin, kompre ...
  Koprak oka
 • Polat turbanyň gutarnykly kemçilikleri we olaryň öňüni alyş çäreleri

  Polat turbalaryň gutarnykly prosesi polat turbalardaky kemçilikleri aradan aýyrmak, polat turbalaryň hilini has-da ýokarlandyrmak we önümleriň aýratyn ulanylyşyny kanagatlandyrmak üçin aýrylmaz we möhüm prosesdir. Polat turbalarynyň timarlanmagy esasan şulary öz içine alýar: polat turbalary tekizlemek, ahyrky kesmek ( çaýkamak, s ...
  Koprak oka
 • Metaly ýylylygy bejermegiň iki prosesi

  Metalyň ýylylygy bejermek prosesi, adatça, üç prosesi öz içine alýar: ýyladyş, izolýasiýa we sowatmak.Käwagt diňe iki proses bolýar: ýylatmak we sowatmak.Bu amallar biri-biri bilen baglanyşykly we kesilip bilinmez.1. atingyladyş ýylylyk, ýylylygy bejermegiň möhüm proseslerinden biridir ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9