Polat öndüriji

15 ýyllyk önümçilik tejribesi
Polat

Polat turbanyň gutarnykly kemçilikleri we olaryň öňüni alyş çäreleri

Polat turbalaryň gutarnykly prosesi polat turbalardaky kemçilikleri aradan aýyrmak, polat turbalaryň hilini has-da ýokarlandyrmak we önümleriň aýratyn ulanylyşyny kanagatlandyrmak üçin aýrylmaz we möhüm prosesdir. Polat turbalarynyň timarlanmagy esasan şulary öz içine alýar: polat turbalary tekizlemek, ahyrky kesmek ( çaýkamak, ulaltmak), gözden geçirmek we gözden geçirmek (ýerüsti hil barlagy, geometrik ölçeg barlagy, weýran etmeýän barlag we gidrawlik synagy we ş.m.), üweýiş, uzynlygy ölçemek, agramlamak, boýamak, çap etmek we gaplamak amallary.Käbir ýörite maksatly polat turbalara ýerüsti partlama, mehaniki gaýtadan işlemek, poslama garşy bejermek we ş.m. zerur.

(I) Polat turbanyň düzediji kemçilikleri we olaryň öňüni almak

Steel Polat turbalary düzetmegiň maksady:
Ing Dolandyryş, daşamak, ýylylygy bejermek we sowatmak prosesinde polat turbanyň öndürýän egilmesini (göni däl) ýok ediň
Steel Polat turbalaryň ýumurtgalygyny peseltmek

Straight Düzeltmek prosesinde polat turbanyň netijesinde ýüze çykýan hil kemçilikleri: düzediji maşyn modeli, deşik görnüşi, deşik sazlamak we polat turbanyň aýratynlyklary bilen baglanyşykly.

Steel Polat turbalary düzetmekde hil kemçilikleri: polat turbalar düzelmeýär (turbanyň ujy egilýär), dykylan, kwadrat, döwülen, ýerüsti çyzgylar we indentasiýa we ş.m.

(ii) polat turbalary üwemek we kesmek kemçilikleri we olaryň öňüni almak

Steel Polat turbalaryň üstki kemçiliklerini üwemek maksady: polat turbalaryň standartlary boýunça bar bolmagyna rugsat berlen, ýöne polat turbalaryň üstki hilini ýokarlandyrmak üçin ýerüsti arassa bolmaly.

2. Polat turbalaryň ýerüsti üweýmeginden döreýän kemçilikler: Esasy sebäbi, üweýişden soň üweýiş nokatlarynyň çuňlugynyň we görnüşiniň standartda görkezilen talaplardan ýokary bolmagy, polat turbanyň daşky diametri we diwar galyňlygy negatiw gyşarnyksyzlykdan ýokary bolmagydyr. ýa-da tertipsiz görnüşe eýe.

⒊ Polat turbanyň üstüni üwemek, adatça aşakdaky talaplara laýyk gelmelidir:
Steel Polat turbanyň üstki kemçilikleri bejerilenden soň, abatlanan ýeriň diwar galyňlygy polat turbanyň nominal diwar galyňlygynyň negatiw gyşarmasyndan pes bolup bilmez we abatlanan ýeriň daşky diametri talaplara laýyk gelmelidir. polat turbanyň daşky diametri.
Steel Polat turbanyň üstü ýere düşensoň, polat turbanyň ýer ýüzüni tekiz egrilen ýer (aşa ýaý) görnüşinde saklamaly.Öwürmek çuňlugy: ini: uzynlygy = 1: 6: 8
Steel Polat turbany tutuşlygyna üwende, polat turbanyň üstünde aşa köp ýa-da köpburçly yzlar bolmaly däldir.
Steel Polat turbanyň üstki üweýiş nokatlary standartda görkezilen mukdardan ýokary bolmaly däldir.

Steel Polat turbalaryň kesilmegi netijesinde ýüze çykýan esasy kemçilikler şulary öz içine alýar: polat turbanyň ahyrky ýüzi dik däl, burmalar we aýlawlar bar, kelläniň burçy nädogry we ş.m.

Steel Polat turbanyň gönilygyny ýokarlandyrmak we polat turbanyň ýumurtgalygyny peseltmek polat turbanyň kesiş hilini üpjün etmek üçin zerur şertlerdir.Highokary garyndyly polat turbalar üçin turbanyň ujy ýarylmagyny azaltmak üçin mümkin boldugyça alaw kesmekden saklanmalydyr.

(iii) polat turbanyň üstki işleýiş kemçilikleri we olaryň öňüni almak

⒈ Polat turbanyň üstki işleýşi esasan şulary öz içine alýar: ýerüsti oklaryň arassalanmagy, umumy ýylmaýjy we mehaniki gaýtadan işlemek.

P Maksady: polat turbalaryň ýerüsti hilini we ölçeg takyklygyny hasam gowulandyrmak.

Steel Polat turbalaryň daşky ýüzüni umumy üwemek üçin gurallar esasan: abraziw guşaklar, ýylmaýjy tigirler we ýylmaýjy maşyn gurallary.Polat turbanyň üstüni umumy üwenden soň, polat turbanyň üstündäki oksid şkalasy doly ýok edilip bilner, polat turbanyň üstki görnüşi gowulaşyp, polat turbanyň üstü hem aýrylyp bilner.Käbir ownuk kemçilikler, meselem ownuk çatryklar, saç çyzyklary, çukurlar, dyrnaklar we ş.m.
Steel Polat turbanyň ýüzüni doly üwemek üçin abraziw guşak ýa-da ýylmaýjy tigir ulanyň.Netijede ýüze çykyp biljek esasy hil kemçilikleri: polat turbanyň üstündäki gara deri, aşa diwar galyňlygy, tekiz ýüzler (köpburçluklar), çukurlar, ýanmak we geýmek bellikleri we ş.m.
Steel Polat turbanyň üstündäki gara deriniň üweýiş mukdary gaty az bolmagy ýa-da polat turbanyň üstündäki çukurlar sebäpli ýüze çykýar.Öýjükli mukdaryň köpelmegi polat turbanyň üstündäki gara derini ýok edip biler.
Steel Polat turbanyň diwarynyň galyňlygy çydamlylykdan çykýar, sebäbi polat turbanyň diwar galyňlygynyň negatiw gyşarmasy gaty köp ýa-da üweýiş mukdary gaty köp.
Steel Polat turbanyň üstündäki ýanmalar, esasan, üweýji tigir bilen polat turbanyň üstündäki aşa köp aragatnaşyk stresinden, bir üweýişde polat turbanyň üweýiş mukdary we ulanylýan ýylmaýjy tigir gaty gödek bolýar.
Steel Polat turbalary üwemek mukdaryny bir gezek azaltmak.Polat turbanyň gödek üwemegi üçin gaty üweýji tigir we inçe üwürmek üçin inçe ýylmaýjy tigir ulanyň.Bu diňe bir polat turbanyň üstündäki ýanmagyň öňüni almak bilen çäklenmän, polat turbanyň üstünde öndürilen köne bellikleri hem azaldyp biler.

Steel Polat turbanyň üstünde ok atmak

① Polat turbanyň üstünden atylýan polat polat turbanyň ýüzüne tekizligi ýokarlandyrmak üçin polat turbanyň ýüzüne belli bir ululykdaky demir atylan ýa-da kwars çäge sepmekdir.
SandGum atylan ululyk we gatylyk we sanjym tizligi polat turbanyň üstündäki oklaryň hiline täsir edýän möhüm faktorlardyr.
El Polat turbanyň üstünde işlemek
Internal Içerki we daşarky has ýokary hilli talaplary bolan käbir polat turbalar mehaniki gaýtadan işlemegi talap edýär.
Mach Işlenilen turbalaryň ölçeg takyklygy, ýerüsti hili we egriligi gyzgyn turbalar bilen deňeşdirilmeýär.
Gysgaça aýdylanda, timarlamak prosesi polat turbalaryň hilini üpjün etmek üçin aýrylmaz we örän möhüm prosesdir.Tamamlamak işiniň roluny güýçlendirmek, şübhesiz polat turbalaryň hilini hasam ýokarlandyrmaga kömek eder.


Iş wagty: Apr-01-2024