Polat öndüriji

15 ýyllyk önümçilik tejribesi
Polat

Galvanizli polat turba / GI turba

Gysga düşündiriş:

Ady: Galvanizli polat turbasy

Gyzgyn dip galvanizli polat turbasy (HDG) poslama we posuň öňüni almak üçin gorag galvanizli ýa-da sink örtügine batyryldy.

Daşarky diametri: 10.3mm-914,4mm

Diwaryň galyňlygy: 1,24mm-63.5mm

Turbanyň görnüşi: Smoothumşak gyrasy we sapakly gyrasy

Standart:TIS 277-2532, ASTM A53 E görnüşi A we B derejesi, DIN 2440, JIS G3452, BS EN 10255

Material: Q195, Q235, Q345, ASTM A53 Gr.B, ST37, ST52, S235JR, S275JR

Soňy: 1) Bared 2) Gara reňkli (lak örtük) 3) galvanizli 4) ýagly 5) PE, 3PE, FBE, poslama garşy örtük, poslama garşy örtük.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Galvanizli demir turba ýa-da GI turba näme?

Galvanizli demir turbalar (GI turbalary) poslamagyň öňüni almak we dowamlylygyny we ömrüni ýokarlandyrmak üçin sink gatlagy bilen örtülen turbalardyr.Bu gorag päsgelçiligi poslamaga we könelmegine we daşky gurşaw elementlerine we içerdäki çyglylyga yzygiderli täsir etmekden goraýar.

Çydamly, köptaraply we pes tehniki hyzmat, GI turbalary agyr önümçilik goşundylary üçin amatlydyr.

GI turbalary köplenç ulanylýar

Uming Suw geçiriji - Suw üpjünçiligi we lagym ulgamlary GI turbalaryny ulanýarlar, sebäbi howa şertlerine çydam edip bilýärler we uzak möhletli, ulanylyşyna baglylykda 70 ýyl dowam edip bilýärler.
● Gaz we nebit geçirijisi - GI turbalary poslama garşydyr ýa-da poslama garşy örtük bilen ulanylyp bilner, yzygiderli ulanylmagyna we aşa daşky gurşaw şertlerine garamazdan 70 ýa-da 80 ýyla çenli dowam edip biler.
● Gämi duralgasy we demir ýol - GI turbalary gurluşyk meýdançalarynda skaf we gorag örtükleri döretmek üçin ulanylyp bilner.
Encing Galyňlaşdyrmak - Bollar we araçäk bellikleri döretmek üçin GI turbasy ulanylyp bilner.
● Oba hojalygy, deňiz we telekommunikasiýa - GI turbalary yzygiderli ulanylmaga we üýtgeýän şertlere yzygiderli täsir etmek üçin niýetlenendir.
● Awtoulag we howa giňişligini ulanmak - GI turbalary ýeňil, pos çydamly we çeýe bolup, howa gämileri we gury ýer ulaglary gurlanda esasy material bolýar.

GI turbanyň artykmaçlyklary näme?

Filippinlerdäki GI turbalary, esasan, ýapyk we açyk goşundylar üçin ileri tutulýan turba materialy hökmünde ulanyldy.Olaryň peýdalary şulary öz içine alýar:
● Çydamlylygy we uzak ömri - GI turbalary poslama turbalaryň ýetmeginiň we girmeginiň öňüni alýan gorag sink päsgelçiligi bilen öwünýär, şeýlelik bilen ony könelmegine we ýyrtylmagyna çydamly edýär we ömrüne goşýar.
● Smoothuwaş gutarmak - Galvanizasiýa diňe bir GI turbalaryny pos çydamly etmek bilen çäklenmän, daşky we has özüne çekiji daşky görnüşe sebäp bolýar.
● Agyr işli goşundylar - Suwaryş ulgamynyň ösüşinden başlap, uly göwrümli gurluşyklara çenli, tygşytlylyk we tehniki taýdan hyzmat etmek nukdaýnazaryndan GI turbalary turbalar üçin iň amatlydyr.
Ost Çykdajylaryň netijeliligi - hilini, ömrüni, dowamlylygyny, aňsat gurnama we işlemegi we tehniki hyzmaty göz öňünde tutup, GI turbalary uzak möhletde umuman arzan.
● Durnuklylyk - GI turbalary awtoulaglardan jaýlara çenli hemme ýerde ulanylýar we berkligi sebäpli üznüksiz gaýtadan işlenip bilner.

Hilimiz hakda

A. Zyýan ýok, egilmeýär
B. Hiç hili gabyk ýa-da ýiti gyralar we döwükler ýok
C. iledagly we bellik etmek üçin mugt
D. goodshli harytlary ibermezden ozal üçünji tarapyň barlagy arkaly barlap bolýar

Jikme-jik çyzgy

jindalaisteel-gyzgyn çümdürilen-galvanizli polat-turba turbasy (31)
jindalaisteel-gyzdyrylan-galvanizli-polat-turba turbasy (22)

  • Öňki:
  • Indiki: